لوگو موزه تاریخ تجارت جندی شاپور

IMG_8833

لوح و تندیس تقدیر از موزه جندی شاپور

لوح و تندیس تقدیر از موزه جندی شاپور به مناسبت روز جهانی موزه ها2023