عکس تقدیرنامه ایکوم ایران از موزه تاریخ تجارت جندی شاپور 2021

عکس تقدیرنامه ایکوم ایران از موزه 2021

عکس تقدیرنامه ایکوم ایران از موزه تاریخ تجارت جندی شاپور 2021 و کسب مقام موزه برتر در ایکوم2021