هاون (1)

هاون

هاون فلزی-دارای نقوش هندسی و گیاهی . این شی ثبت ملی شده است