تقدیر از مدیر موزه، سرکار خانم سحر فروزان پور
موزه برتر در شاخص حفاظت و مرمت
فرهنگسان هنر، اردیبهشت 1398
تقدیر نامه ایکوم 1399