عکس تقدیرنامه 2021
کسب مقام موزه برگزیده در شاخص های “نگهداری و حفاظت” و ” اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی” 1401
تقدیرنامه
تقدیر استاندار محترم از سرکار خانم فروزان پور مدیر موزه1400
تقدیر نامه ایکوم 1399
تقدیررئیس محترم کمیته ملی موزه های ایران ایکوم 1399
عکس تقدیرنامه
تقدیر مدیر کل محترم میراث فرهنگی از سرکار خانم فروزانپور مدیر موزه1401
رتبه دوم در اعمال استانداردهای فیزیکی
کسب رتبه دوم در شاخص اعمال استانداردهای فیزیکی1400
تقدیر از برتری در شاخص نگهداری
کسب مقام برتر در شاخص نگهداری و حفاظت1399
عکس تقدیر نامه
تقدیر مدیر کل محترم میراث فرهنگی از مالک موزه1401
تقدیر از مالک
تقدیر مدیر کل محترم میراث فرهنگی از مالک موزه 1399
تقدیر از مدیر موزه، سرکار خانم سحر فروزان پور
تقدیر مدیر کل محترم میراث فرهنگی از سرکار خانم فروزان چور مدیر موزه به عنوان مرمتگر برتر1399
تقدیرنامه
تقدیر مدیر کل محترم میراث فرهنگی از مالک موزه1398
مقام مرمتگر برتر
کسب عنوان مرمتگر برتر توسط سرکار خانم فروزان پور مدیر موزه1398
موزه برتر در شاخص حفاظت و مرمت
کسب مقام برتر در شاخص نگهداری و حفاظت1397