حضور وزیر محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری